VAKANTIE | 11.07 tem 27.07 | bestellingen worden geleverd vanaf 28.07

Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de verkoper

holavinos.com
OCHO bv
Markt 96
9800 Deinze
hannelore@holavinos.com
+32 485 87 02 97
BE0763632401
KBC-rekening BE54 7330 5828 4397
BEOBANK-rekening BE87 9501 1399 0994

2. Algemene voorwaarden voor geldigheid

De website www.holavinos.com is eigendom van OCHO bv, geregistreerd onder BTW-nummer BE0763632401. Elke bestelling wordt beschouwd als een aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

3. Prijzen, offertes en betalingsvoorwaarden

De prijzen van de producten en diensten zijn aangegeven in EUR, inclusief btw en exclusief transportkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Tenzij anders met de koper overeengekomen, aanvaardt holavinos.com alleen voorafbetaling via de website of betaling bij afhaling in het magazijn (Machelendorp 2/2, 9870 Machelen, België) met Payconiq. Betaling kan geschieden via één van de methoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Volgende betaalwijzen worden via Mollie als betalingsprovider verwerkt: Bancontact, Visa, Mastercard, American Express en Apple Pay. Bestellingen worden pas definitief vanaf het moment dat de betaling door holavinos.com is ontvangen. In geval van niet-betaling, behoudt holavinos.com zich het recht om (de uitvoering van) de overeenkomst met betrekking tot en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en holavinos.com behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten tijdens de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering ervan een prijsstijging ervaren, heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst op te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de aankondiging van de prijsverhoging door holavinos.com. De aangegeven prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

holavinos.com maakt normaal gezien gebruik van voorafbetaling. Indien dit niet het geval zou zijn en je dus niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaalt, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Markt 96, 9800 Deinze, België, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de een factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. Ingeval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. Wij  behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onze zijde om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

4. Aanvaarding van de bestelling

Een bestelling is niet bindend voor holavinos.com voordat deze is bevestigd via e-mail door holavinos.com of totdat de uitvoering van de bestelling is gestart. Holavinos.com behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden aan de uitvoering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie zijn ten allen tijde onderhevig aan mogelijke wijzigingen en correcties.

5. Levering

De door holavinos.com opgegeven levertijden zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Overschrijding van een levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en geeft de koper evenmin het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te annuleren, tenzij de levertijd is overschreden in die zin dat van de koper redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht de overeenkomst te zullen nakomen. In dit geval heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren. De koper is aansprakelijk voor onjuiste levering vanwege een verkeerd ingegeven afleveradres. In dat geval kunnen extra kosten van toepassing zijn. In het geval van niet-levering, worden alle bedragen betaald door de koper vergoed zonder rente of enige andere schadevergoeding. Indien de koper een product bestelde dat niet leverbaar is, dan zal dit meegedeeld worden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico betreffende deze producten over op de koper. Holavinos.com levert uitsluitend in België. De leveringen gebeuren via Myparcel op het adres opgegeven door de klant. Vanaf een bepaald bestelbedrag vallen de kosten voor levering weg. Onder een bepaald bedrag, worden de kosten voor verzending doorgerekend. De leverings- of verzendkosten worden aan de koper meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de eigendom van holavinos.com tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

7. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten worden gericht aan holavinos.com via hannelore@holavinos.com. Als de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de koper, dienen de klachten binnen zeven (7) dagen na de bestelling te worden geadresseerd. In geval van verborgen gebreken, binnen een periode van zeven (7) dagen na ontdekking van de fout. In deze schriftelijke communicatie moet de koper de schade beschrijven en een schadebewijs via foto verstrekken.

8. Garantie

De garantie van holavinos.com is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de garanties zoals beschreven in de Belgische consumentenwetgeving, beide vermeld in het Belgisch WER (Wetboek Economisch Recht). Holavinos.com is aansprakelijk voor schade op voorwaarde dat dit een gevolg is van een ernstige fout of een kwaad opzet. Holavinos.com is niet aansprakelijk voor algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard ook, die door de koper is veroorzaakt.

9. Recht op afstand – Retourneren

De koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen. Dit kan door ons schriftelijk te verwittigen per mail op het adres hannelore@holavinos.com. Als de koper zich op dit recht beroept, moeten de producten in hun oorspronkelijke staat en verpakking worden teruggebracht naar OCHO bv, Machelendorp 2/2, 9870 Machelen, België, op kosten van de koper en op eigen risico. Om een veilige aflevering van het pakket te garanderen, adviseren wij om een verzekerde koerierdienst te gebruiken. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. De mogelijkheid tot herroeping geldt niet in het geval van levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard. De terugbetaling wordt gedaan op de door u opgegeven rekeningnummer na ontvangst en nazicht van de terugzending.

10. Overmacht

Holavinos.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van haar verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle. Deze omstandigheden omvatten problemen met de aanvoer of het gebrek aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van de productie, stakingen, uitsluitingen, enige andere vorm van bedrijfsverstoringen of handelsgeschillen, stroomuitval of niet of late levering die van invloed zijn op holavinos.com en/ of leveranciers van holavinos.com, zelfs als deze omstandigheden kunnen worden verwacht. Indien holavinos.com niet onmiddellijk handelt tegen een tekortkoming door de koper, kan dit in geen geval als verwaarlozing gezien worden vanwege holavinos.com om deze tekortkoming later aan te voeren.

11. Persoonlijke informatie

Door een bestelling op de website van holavinos.com in te dienen, gaat de koper akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van de klantendossiers, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van de financiële solvabiliteit. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor promoties, gepersonaliseerde publiciteit en/of andere marketing-gerelateerde doeleinden als de koper hiermee expliciet akkoord gaat tijdens het plaatsen van een bestelling. Dit kan te allen tijde door de koper worden gewijzigd. Holavinos.com zal persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden. De koper heeft het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens te allen tijde te bekijken en te wijzigen. De koper heeft ook het recht om kosteloos op te treden tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor Direct Marketing-initiatieven. Voor meer informatie kan de koper contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.

12. Intellectuele eigendom

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al de communicatie van holavinos.com zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo is het niet toegestaan om tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, etc… te kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van holavinos.com.

13. Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies waardoor tijdens een bezoek aan onze site “cookies” op de harde schijf van je computer geplaatst kunnen worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om je bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Je kan jouw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

14. Bewijs

De betrokken partijen komen overeen dat een geldig contract wordt opgesteld met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

15. Diversen

Ingeval een of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig worden verklaard, zal dit op generlei wijze de geldigheid van de andere bepalingen aantasten. Holavinos.com heeft het recht om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd via de website.

16. Klachtenregeling en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via hannelore@holavinos.com of op +32 485 87 02 97. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.

Alle gemaakte afspraken met holavinos.com zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het bedrijf van de verkoper is gevestigd. De koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen.

Bij buitengerechtelijke geschillenregeling is de Consumenten-ombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumenten-ombudsdienst bereiken via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.